กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2559


 บันทึกโดย Admin  08 ก.ค. 2559

กำหนดการ
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
ณ ลานพระเสด็จ โรงเรียนเทพศิรินทร์
*************************

08.10  น.- คณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม. 1 - 6
   พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีลานพระเสด็จ
08.30 น. - พระสงฆ์ 9 รูป เข้าประจำอาสนะ
- ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และพระเถระ มาถึง
- ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
08.40 น.  - เริ่มกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
- พิธีกรนำสวดมนต์และอาราธนาศีล
- ผู้ร่วมพิธีรับศีล
- พิธีกรเรียนเชิญประธานพิธีฝ่ายฆารวาส กล่าวรายงานต่อประธาน
- ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ หล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์
- วงดนตรีเพลงมหาฤกษ์
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู
  และผู้มีเกียรติร่วมหล่อเทียน
- ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประธานฝ่ายสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานพิธีและพระสงฆ์เดินทางกลับ
- คณะครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียน
09.30 น.- เสร็จพิธี

กำหนดการ
กิจกรรมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
*****************************


08.00 น. - นักเรียนจัดขบวนแห่ต้นเทียนตามแผนผังบริเวณถนนด้านหน้าตึกแม้นฯ
  ที่จะถวายต้นเทียนจำนำพรรษา
08.30 น. - เคลื่อนขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาตามวัดต่าง ๆ ดังนี้

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถวายวัดเทพศิรินทราวาส
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถวายวัดพลับพลาชัย
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถวายวัดคณิกาผล
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถวายวัดชำนิหัตถการ
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถวายวัดสระบัว
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถวายวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 


ผู้เข้าชม : 1515