DS Pre-Test' 60 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 บันทึกโดย Admin  16 ธ.ค. 2559

                   กำหนดการ

   สมัครผ่านเว็บไซต์    ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
   คลิก  -->            https://pretest.debsirin.ac.th  
   ชำระเงินได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559    ตามเวลาทำการของธนาคาร
   ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิเช่นนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

คลิก  -->  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ    หลังชำระเงิน

สมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
   เตรียมเอกสาร ดังนี้
        1.  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน  3  รูป
        2.  เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
        3.  ค่าสมัครสอบ  400  บาทประกาศรายชื่อ       17  ธันวาคม  2559
ทดสอบ               18  ธันวาคม  2559
ประกาศผล           27  ธันวาคม  2559

ผู้เข้าชม : 21341