ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ


 บันทึกโดย Admin  31 มี.ค. 2560

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00  น.   ณ  ห้อง  142  ชั้น  4  ตึกเยาวมาลย์อุทิศ 


นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนต้องมาสอบในวันที่ 1  เมษายน  2560 ตามประกาศผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 8314