การประกวดราคา e-bidding คอมพิวเตอร์ จำนวน 58 ชุด


 บันทึกโดย Admin  02 มี.ค. 2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ 1/2562
การซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 139 จำนวน 58 ชุด
ตามประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562


-ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มีนาคม 2562  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

-ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามที่ส่วนราชการ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 18 มีนาคม 2562  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์


download >> เอกสารประกวดราคา <<
download >> TOR ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 139 <<

ผู้เข้าชม : 713