ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร


 บันทึกโดย Admin  06 ก.พ. 2565

คลิก -> ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์

เกียรติบัตรสามารถดาวน์โหลดได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 


คลิก -> ประกาศคะแนนรายบุคลล

คลิก -> ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์

เกียรติบัตรสามารถดาวน์โหลดได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
คลิก -> ประกาศคะแนนสอบรายบุคคล<ดาวน์โหลดเกียรติบัตรทุกประเภทตรงนี้>

ผู้เข้าชม : 12698