เรียกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  07 เม.ย. 2565


นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
ในวันจันทร์ ที่ 11  เมษายน 2565
เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ตึกเยาวมาลย์ ชั้น 4 ห้อง 147

หากนักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารการมอบตัวตัวจริง และ สำเนา
1.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน หรือ สูติบัตร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา เ
ซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาใบ ปพ.1
6.เตรียมเงินระดมทรัพยากรและอื่น ๆ ประมาณ 7,700 บาท (ชำระผ่าน Mobile Banking เท่านั้น)
7.เตรียมปากกาสำหรับกรอกเอกสารการมอบตัว


ผู้เข้าชม : 3291