ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวเปลี่ยนแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  07 เม.ย. 2565


ประกาศ -> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนแผนการเรียน


นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแผนการเรียน
ในวันจันทร์ที่ 11  เมษายน 2565
ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00น.
ณ ตึกเยาวมาลย์ ชั้น 4 ห้อง 144

หากนักเรียนไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 3411