ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)


 บันทึกโดย Admin  19 มี.ค. 2556

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรม   วันเดือนปี    สถานที่
จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-21 เม.ย 2556    ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ภูมิภาค
รับสมัคร 11-21 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
ชำระเงินค่าสมัคร 11-23 เม.ย 2556 ชำระผ่านธนาคาร
หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง 12-26 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
ของข้อมูลการสมัคร
ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 12-26 เม.ย 2556 ทางโทรสารหมายเลข
0-2354-5155-6
ตรวจสอบคะแนนดิบ
ที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
28-30 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์
Admissions กลาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 9 พ.ค 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15-17 พ.ค 2556 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 พ.ค 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
ในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : www.cuas.or.th

ผู้เข้าชม : 1675