ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 66 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร


 บันทึกโดย Admin  13 ม.ค. 2566

คลิก -> ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์

คลิก ->   ประกาศคะแนนรายบุคลล     

เกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์ห้องทั่วไป   
เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดห้องทั่วไป

คลิก -> ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์


 คลิก -> ประกาศคะแนนสอบรายบุคคล   

เกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษ


เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดห้องเรียนพิเศษ
เกียรติบัตรสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


ผู้เข้าชม : 13971