ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  06 มี.ค. 2566
ประกาศชื่อผู้เข้าสอบ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566   


ประกาศชื่อผู้เข้าสอบ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566  

ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนมาในวันสอบ
ตัวอย่างกระดาษคำตอบปรนัย


ผู้เข้าชม : 25636