เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  11 มี.ค. 2566ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
ในวัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการชั้น 4 ตึกเทิดพระเกียรติ
และเตรียมเอกสารการมอบตัว

เอกสารการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)
2.สำเนา ปพ1. 
3.ค่าใช้จ่าย ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร

ผู้เข้าชม : 1431