เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  30 มี.ค. 2566


เอกสารการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)
2.สำเนา ปพ1. 
3.ค่าใช้จ่าย ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายประกาศรับสมัคร

ผู้เข้าชม : 825