เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  02 เม.ย. 2566
เอกสารการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)
2.สำเนา ปพ1. 
3.ค่าใช้จ่าย ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร

ผู้เข้าชม : 1183