เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  07 เม.ย. 2566รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเอกสารการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)
2.สำเนา ปพ1. 
3.เงินบำรุงการศึกษา

ผู้เข้าชม : 758