ธีรภาพ โลหิตกุล ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา


 บันทึกโดย Admin  25 ธ.ค. 2558

ธีรภาพ โลหิตกุล ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา

ลำดับที่ ๒๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖


คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติเป็นเอกฉันท์
ในการประชุมครั้ง ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ฯ สำนักงานสถาบันปรีดี พนมยงค์

ให้นายธีรภาพ  โลหิตกุล

ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ลำดับที่ ๒๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 

 

ประวัติย่อ 

ธีรภาพ โลหิตกุล เป็นนักเขียนสารคดีอิสระ ที่มีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอด เทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

           

ธีรภาพ  เป็นชาวกรุงเทพ  เกิด เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๑ เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จบปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การ บริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๒๕ เริ่มทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์หญิงยุคใหม่ต่อมาย้ายมาประจำกอง บ.ก. นิตยสารไฮคลาส, อนุสาร อสท.  และเคยเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในรายการโลกสลับสี สร้างผลงานสารคดีชุดแม่น้ำเจ้าพระยา, นครวัด นครธม ฯลฯ ต่อมาในปี ๒๕๓๗ ลาออกมาเป็นนักเขียนอิสระ มีผลงานรวมเล่มมากมาย อาทิ สายน้ำและความทรงจำ, คนโยนฟืน, คือคนดลใจ เป็นต้น

           

ธีรภาพ เป็นคนรักการอ่านเพราะได้รับอิทธิพลมาจากคุฯพ่อและพี่ชาย จนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเขียนหนังสือ ส่วนเทคนิคงานเขียนในแบบฉบับของ ธีรภาพ คือทำสารคดีให้มีชีวิต เขียนสารคดีให้เป็นบันเทิงคดี รวมทั้งต้องนำเสนอแต่ข้อเท็จจริง และที่สำคัญต้องเรียงร้อยเรื่องราวอย่างมีศิลปะ 

 

ผลงานบทความสารคดีรวมเล่ม  (ถึงตุลาคม ๒๕๕๑)

 

                ๑.คืนสู่พงไพรและสายน้ำ รวมผลงานสารคดีธรรมชาติและชีวิตสัตว์ จากนิตยสารไฮ-คลาส ช่วงปี ๒๕๒๗-๒๕๒๙ ในนามปากกาอิสราชาน” พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๓ ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๔ โดย สำนักพิมพ์เดินทอง  (หนังสืออ่านนอกเวลา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ม.ธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๔)            

                .ซอกแซกสเปน - โปรตุเกส สารคดีท่องเที่ยวในดินแดนยุโรปใต้ ในนามปากกา “ทาบรวี” พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๓ โดย สำนักพิมพ์เดินทอง ครั้งที่สอง พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดย สำนักพิมพ์สามสี                                               

                .สีสันบนรอยทาง เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีในดินแดนอาถรรพ์ “อินโดจีน” พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดย สำนักพิมพ์ดอกหญ้า (หนังสืออ่านนอกเวลา สำหรับนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๓๔)

                .แม่น้ำเจ้าพระยา บันทึกเบื้องหลังงานถ่ายทำสารคดี “แม่น้ำเจ้าพระยา” พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖ ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ครั้งที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดย สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม

                .สายน้ำและความทรงจำ (ภาคแรก) รวมผลงานสารคดีจากคอลัมน์ “สายน้ำและความทรงจำ” นิตยสาร แพรว ช่วงปี ๒๕๓๖ พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ถึงครั้งที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๓ โดย แพรวสำนักพิมพ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕๐๐ หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

                .ความทรงจำที่ลำน้ำหอม (ชุด สายน้ำฯ ภาคสอง)   พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ และครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓ โดย แพรวสำนักพิมพ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕๐๐ หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

                .สายน้ำตะวันออก (ชุด สายน้ำฯ” ภาคสาม ) พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ และครั้งที่ ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ โดย แพรวสำนักพิมพ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕๐๐ หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

                .บันทึกผู้มาเยือน (ชุด สายน้ำฯ” ภาคสี่ ) พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และครั้งที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดย แพรวสำนักพิมพ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕๐๐ หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

                .สายน้ำ ภูหนาว เงาอดีต (ชุด สายน้ำฯ” ภาคห้า) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดย แพรวสำนักพิมพ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕๐๐ หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

                ๑๐.อินโดจีน ยุค “Wind of Change” (สีสันบนรอยทาง-ภาคต่อมา) สารคดี สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง ในเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า เชียงตุง หลังไฟสงคราม พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดย สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม

                ๑๑.คืนไร้จันทร์บนสวรรค์แห่งอารู รวมผลงานสารคดีสัญจรจากอนุสาร อ.ส.ท. พร้อมเบื้องหลังการทำงาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดย สำนักพิมพ์สนุกอ่าน

                ๑๒.คนไทในอุษาคเนย์ อัลบั้มภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าไทหรือไต ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิมพ์ครั้ง ๑ มกราคม ๒๕๓๙ โดย สำนักพิมพ์ผู้จัดการ ครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น 

                ๑๓.กว่าจะเป็นสารคดี เทคนิคการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์จากประสบการณ์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดย สำนักพิมพ์มหรรณพ ครั้งที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๑๔.กบฏเกือก เมื่อเลือดอิระวดีกรุ่น รวมผลงานสารคดีบันทึกเชิงประวัติศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดย สำนักพิมพ์มติชน

                ๑๕.กบฏกริชบาหลี อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ รวมผลงานสารคดีบันทึกเชิงประวัติศาสตร์ ชุดที่สอง พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดย สำนักพิมพ์มติชน

                ๑๖แรงดลใจ (ภาคหนึ่ง มุม มองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง พิมพ์ครั้ง ๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดย กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕๐๐ หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน

                ๑๗.ซินจ่าวเวียดนาม รวมผลงานสารคดีท่องเที่ยวเวียดนาม พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยสำนักพิมพ์สามสี

                ๑๘.ปฐมบทเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิตไทย พ..๒๔๘๐ ๒๕๐๐ สารคดีเชิงประวัติศาสตร์สังคมไทยในบทเพลง พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยสำนักพิมพ์โสมสาร

                ๑๙.สาธุช่วยลูกช้างด้วย สุขปนโศกนาฏกรรมช้างไทย เรื่องจริงไม่อิงนิยาย พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ โดยสำนักพิมพ์โสมสาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ใช้ชื่อ “คนรักษ์ช้าง”) ตุลาคม ๒๕๔๔ โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

                ๒๐.เรื่องช้างยังไม่จืด ชีวิตสัมพันธ์นิรันดรกาล ควาญกับช้าง และคู่มือท่องเที่ยวดูช้าง ขี่ช้าง พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดย สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง

                ๒๑. คนโยนฟืน รวมผลงานสารคดีท่องเที่ยวไทย จากคอลัมน์ “ชีพจรลงเท้า” ในนิตยสารแพรว พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๒๒ชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาป นครวัด นครธม  รวม ผลงานสารคดีสัญจรสู่นครวัด นครธม พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยสำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน  ครั้งที่ ๔ (ปรับปรุงใหม่) มีนาคม ๒๕๔๖ โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๒๓.ท่องแดนเจดีย์ไพร ในพุกามประเทศ รวม ผลงานสารคดีสัญจรสู่พม่า พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ และครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ โดย สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน ครั้งที่ ๓ (ปรับปรุงใหม่) มิถุนายน ๒๕๔๘ โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๒๔.หลวงพระบาง หัวใจของล้านช้าง รวมผลงานสารคดีสัญจรสู่หลวงพระบางของ ๑๐ นักเขียนสารคดี โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเป็นนักเขียน และเป็นบรรณาธิการคัดสรร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ และครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ โดย สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน

                ๒๕.ท่องไตรโตรกแห่งแยงซี ก่อนถึงวาระสุดท้ายแห่งมาตุธาร บันทึกการเดินทางท่องธรรมชาติและวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำแยงซี พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๔๓ โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

                ๒๖.มนต์รักมะพร้าวแห้ง คืนชีวิตสู่สายน้ำแห่งแผ่นดิน รวมผลงานสารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำในเมืองไทย พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๔๓ โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

                ๒๗.เพลงใบไม้ร่วงจากภูกระดึง รวม ผลงานสารคดีท่องธรรมชาติของ ๑๐ นักเขียน อ.ส.ท. โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเป็นนักเขียน และเป็นบรรณาธิการคัดสรร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ โดย สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน

                ๒๘.มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ ทัศนะพิจารณ์วัฒนธรรมท่องเที่ยวในโลกไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดย สถาบันวิถีทรรศน์

                ๒๙.เสน่หาหลวงพระบาง รวมผลงานสารคดีสัญจรสู่หลวงพระบางร่วมกับ ๑๓ นักคิดนักเขียน (ภาคต่อมาของหลวงพระบาง หัวใจของล้านช้าง) พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดย สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน

                ๓๐.แรงดลใจ (ภาคสอง มุมมองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง พิมพ์ครั้ง ๑ มกราคม ๒๕๔๔ โดย กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์

            ๓๑.กระเตงลูกเที่ยว รวมผลงานสารคดีท่องเที่ยวไทย จากคอลัมน์ “ชีพจรลงเท้า” พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๕  โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๓๒.คือ..คนดลใจ รวมผลงานสารคดีชีวิตบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจอันดีงาม พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยสำนักพิมพ์มติชน

           ๓๓.ยิ้มทั้งน้ำตา เรื่องเล่าจากคนแรมทาง ในความต่างสองขั้วอารมณ์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐

                ๓๔.เมืองแมนที่ปลายฟ้า (ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า) สารคดี สัญจรเลาะชายขอบทิเบต สู่ดินแดนแห่งความฝันนิรันดรกาล ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเขียนและเป็นบรรณาธิการคัดสรร พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยสำนักพิมพ์มติชน

            ๓๕.รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์ หน้าต่าง ความคิด พินิจไทยและเพื่อนบ้าน รวมบทความจากคอลัมน์ “ท่องไปกับใจตน” น.ส.พ.คม-ชัด-ลึก (วันอาทิตย์) พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดย ส.น.พ.เนชั่น บุคส์

                ๓๖.คนเลี้ยงม้า สารคดีชีวิตสามัญชน คนนอกกรอบ บนรอยต่อของกาลเวลา (ภาคต่อมาของ “คนดลใจ”) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ โดย สำนักพิมพ์มติชน

                ๓๗.คลื่นอุษาคเนย์ หลากมุมมอง ประเด็นร้อนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมบทความจากคอลัมน์ “ท่องไปกับใจตน” น.ส.พ.คม-ชัด-ลึก (ภาคต่อมาของ “รัก ชื่น ขื่น ชัง อุษาคเนย์”) พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดย สถาบันวิถีทรรศน์

                ๓๘.เรื่องนี้ (พ่อ) ขอเขียน ประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก รวบรวมจากคอลัมน์ “คือสายน้ำ...คือขวัญข้าว” ในนิตยสาร “บันทึกคุณแม่” พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ โดย สำนักพิมพ์มติชน

              ๓๙.แรงดลใจ (ภาคสามมุมมองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง พิมพ์ครั้ง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดย กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์

                ๔๐.เที่ยวไทยกำไรจัง  สารคดีท่องเที่ยวประเทศไทย เชิงศิลปวัฒนธรรม  พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๔๑.เลียบริมหิมพานต์ เนปาล  ภูฏาน รวมผลงานสารคดีท่องวัฒนธรรมเนปาล และภูฏาน ของ ๑๖ นักเขียน โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเป็นนักเขียน และเป็นบรรณาธิการคัดสรร พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดย แพรวสำนักพิมพ์

                ๔๒.ยุโรปที่รัก สารคดีท่องเที่ยว ๑๑ เมืองมรดกโลก และ ๔ เมืองน่ารัก ใน ๙ ประเทศ พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐ โดย แพรวสำนักพิมพ์

 

งานที่ได้รับรางวัล

- หนังสือได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน ให้เป็น 1 ใน 500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่ สายน้ำและความทรงจำ, สายน้ำตะวันออก, บันทึกผู้มาเยือน , สายน้ำ ภูหนาว เงาอดีต, แรงดลใจ

ฯลฯ

 

 

 


ที่มา : http://www.oknation.net

ผู้เข้าชม : 5043