รับสมัคร DS Pre-test 67 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1


 บันทึกโดย Admin  26 ก.ย. 2566


กำหนดการ

สมัครผ่านเว็บไซต์ 
วันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2566
คลิกที่เว็บ-->https://pretest.debsirin.ac.thพิมพ์บัตรประจำตัวสอบหลังชำระเงิน 1 วันทำการ

ผู้เข้าชม : 20212