รายชื่อ 95 คณะ ที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ O-Net แอดมิชชั่น


 บันทึกโดย Admin  26 มี.ค. 2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะวิทยาศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (01-05 = 30)


ม.เกษตรศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 50)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (03 = 40)


ม.ขอนแก่น
- คณะเทคนิคการแพทย์ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (01-05 = 30)


ม.เชียงใหม่
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทวิทย์ (03 = 30)
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (03 = 45)


ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ (03 = 40)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา (03 = 50)


ม.ธรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 75)

ม.นราธิวาสราชนครินทร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (01-05 = 30)

ม.มหาสารคาม
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (03-05 = 20)
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (03-05 = 20)
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะพยาบาลศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (01-05 = 30)


ม.มหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (01-05 = 30)
- คณะกายภาพบำบัด (01-05 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 45)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (01-05 = 30)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (01-08 = 30)


ม.แม่ฟ้าหลวง
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 40)
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (03 = 36)
- สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (03 = 36)
- ทุกคณะ (03 = 30)


ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา พื้นฐานวิทย์ (01 = 40, 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา พื้นฐานศิลป์ (01 = 40, 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 30 , 03 = 50)
- คณะมนุษยศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 30 , 03 = 50)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (01-03 = 30)
- คณะสังคมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (02 = 20)


ม.ศิลปากร
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 50)
- คณะอักษรศาสตร์ (มีขั้นต่ำ แต่ยังไม่กำหนดรายวิชา)
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (มีขั้นต่ำ แต่ยังไม่กำหนดรายวิชา)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มีขั้นต่ำ แต่ยังไม่กำหนดรายวิชา)


ม.สงขลานครินทร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ (01-05 = 25)
- คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ (01-05 = 25)
- คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ (03 = 25 , 04 = 25 , 05 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (04 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (03 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (04 = 20)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (04 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (04 = 20)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ (03 = 25 , 04 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ (01 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาจีน (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาจีน หลกัสูตร (03 = 30)

- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ สาขาดิจิทัลมีเดีย (03 = 30)
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปัตตานี ทุกสาขาวิชายกเว้นวิศวกรรมเคมี (01 = 30 , 04 = 15 , 05 = 20)
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปัตตานี วิศวกรรมเคมี (01 = 30 , 02 = 30 , 03 = 25 , 04 = 20 , 05 = 25)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ทุกสาขา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 20)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ประถมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย (01 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาจีน (01-02,04 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ  (01-02,04 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 25 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (01-02 = 30 ,03 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (01,02,03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาปรัชญาและศาสนา (01-02 = 30 , 03 = 25)


ม.อุบลราชธานี
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (02 = 20 , 03 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม (02 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาไทยและการสื่อสาร (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาจีนและการสื่อสาร (01 = 25 , 03 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร (01-02 = 20 , 03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (02 = 25 , 03 = 25)


หมายเหตุ : รหัสรายวิชา O-NET
01 = ภาษาไทย
02 = สังคมศึกษา
03 = ภาษาอังกฤษ
04 = คณิตศาสตร์
05 = วิทยาศาสตร์
06 = สุขศึกษาและพลศึกษา
07 = ศิลปะ
08 = การงานอาชีพและเทคโนโลยี


วิธีการอ่าน
(01- 05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET วิชาที่ 01-05 แต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30%
(05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET ของวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

            ทั้งนี้ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทุกสาขา ที่จะนับเป็นคะแนนรวม โดยวิชา 01-05 ทุกวิชารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 30% ในระเบียบการแอดฯ จะแจ้งไว้ที่หมายเหตุแต่ละคณะครับ ยังไงเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ อย่าลืมเช็คกับระเบียบการแอดฯ อีกครั้งนะครับ โดย สอท.แจ้งข้อมูลมาว่าระเบียบการจะเปิดขาย และเปิดให้โหลด 3 เมษายนนี้ครับ

ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 2030