แม่ฟ้าหลวงรับตรง 3 โครงการ ***ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น***


 บันทึกโดย Admin  26 มี.ค. 2556


เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 3 โครงการ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ)

โครงการรับตรงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ


 >> คุณสมบัติของผู้สมัคร
        - ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
        - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
        - GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
        - GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่น้อยกว่า 2.00
        - มีผลสอบ GAT

 >> เกณฑ์การคัดเลือก
        - GPAX  20%
        - ผลคะแนนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบ  20%
          
(คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษต้องไม่ต่ำกว่า 40 %)
        - GAT 30%
        - การสอบสัมภาษณ์ 30%

 >> กำหนดการรับสมัคร และ วิธีสมัคร
        - 
สมัคร 20 มี.ค. - 17 เม.ย.56 (ถึง 15.00 น.)
        - สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
www.admission.mfu.ac.th
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  24 เม.ย.56
        - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   29 เม.ย.56
        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 3 พ.ค.56

 >> ระเบียบการ 
คลิกที่นี่

.

โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
(โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)


 >> สาขาที่เปิดรับ
        - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
        - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

 >> คุณสมบัติของผู้สมัคร
        - ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
        - สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
            GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
            GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
            GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
        - สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
            GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
            GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
            GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
        - ผลการสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)

 >> เกณฑ์การคัดเลือก
        - พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม
        - เรียงความหัวข้อ
 “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

 >> กำหนดการรับสมัคร และ วิธีสมัคร
        - 
สมัคร 20 มี.ค. - 30 เม.ย.56
        - สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
www.admission.mfu.ac.th
        - ส่งเรียงความ ภายในวันที่ 30 เม.ย.56 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 3 โครงการ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ)

        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  10 พ.ค.56

 >> ระเบียบการ คลิกที่นี่ 

* ไม่ตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
* ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

 >> สาขาที่เปิดรับ
        - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
        - เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
        - เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
        - เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

 >> คุณสมบัติของผู้สมัคร
        - ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
        - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
        - GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
        - GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
        - ผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)

 >> เกณฑ์การคัดเลือก
        - พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม
        - เขียนเรียง
ความแสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา
          ประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน


 >> กำหนดการรับสมัคร และ วิธีสมัคร
        - สมัคร 20 มี.ค. - 26 เม.ย.56
        - สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
www.admission.mfu.ac.th
        - ส่งเรียงความภายใน 26 เม.ย.56 เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 3 โครงการ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ)

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 พ.ค.56

 >> ระเบียบการ 
คลิกที่นี่

* ไม่ตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
* ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 3 โครงการ (ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ)


ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 1885