ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556


 บันทึกโดย Admin  28 มี.ค. 2556

ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2556

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2556

ประเภทพื้นที่บริการ

ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2556

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมาย
ในวันที่ 27 มีนาคม 2556  เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ

ผู้เข้าชม : 11396