โครงการรับตรง >>>ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น<<<


 บันทึกโดย Admin  28 มี.ค. 2556

โครงการรับตรงที่ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น


โครงการรับตรงภาคพิเศษ ม.บูรพา
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 8 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - แต่ละคณะกำหนด GPAX


โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 22 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - คณะจัดสอบเอง


โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)  ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครเองได้ถึง 30 เมษายน 2556
          - สมัครทางไปรษณีย์ได้ถึง 22 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6
          - ใช้ GPAX, GAT, O-NET


โครงการรับตรงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 23 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - ใช้ GAT, PAT 1, O-NET (ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต)


โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครเองได้ถึง 25 มีนาคม 2556
          - สมัครทางไปรษณีย์ได้ถึง 18 มีนาคม 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - ใช้ GAT
 

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 9 พฤษภาคม 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - GPAX 2.00 ขึ้นไป
          - ใช้ GAT, PAT 1


โครงการรับตรงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครเองได้ถึง 10 พฤษภาคม 2556
          - สมัครทางไปรษณีย์ได้ถึง 3 พฤษภาคม 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6 (สายวิทย์คณิต)
          - ใช้ GAT, PAT 1, PAT 2, O-NET (ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต, วิทย์)


โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมซอฟแวร์(นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 26 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6
          - ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, SAT (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)


โครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 19 เมษายน 2556
          - GPAX 2.75 ขึ้นไป
          - เด็กซิ่ว, ม.6 (สายวิทย์คณิต)
          - โรงเรียนอยู่ในจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง ชัยนาท และ อุทัยธานี


โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (เฉพาะ walk in)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครเองได้ถึง 31 มีนาคม 2556
          - ใช้ GAT, PAT 1, PAT 3


โครงการพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ), สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครเองได้ถึง 10 พฤษภาคม 2556
          - สมัครออนไลน์ได้ถึง 26 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - สาขาภาษาอังกฤษสอบข้อเขียน
          - สาขาภาษาจีนใช้ PAT, O-NET


โครงการรับตรงภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์  
          - ระเบียบการ คลิก 
          - สมัครเองได้ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
          - สมัครทางไปรษณีย์ได้ 1 เมษายน  -  3 พฤษภาคม 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6
          - ใช้ GAT, PAT 1, PAT 2


โครงการรับตรงคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์
          - ระเบียบการ คลิก 
          - สมัครได้ถึง 19 เมษายน 2556
          - พิจารณาจากผลสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์


โครงการพิเศษคณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 10 พฤษภาคม 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - ใช้ GAT, O-NET (ไทย, สังคม, อังกฤษ)


โครงการรับตรงคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 31 มีนาคม 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - GPAX 2.00 ขึ้นไป
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาเข้าศึกษาคณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)
          - ระเบียบการ คลิก
          - สมัครได้ถึง 30 เมษายน 2556
          - เด็กซิ่ว, ม.6, เทียบเท่า
          - ใช้ TOEIC หรือ HSK

ที่มา : http://www.tlcthai.com/education/

ผู้เข้าชม : 2006