50ที่นั่ง ม.เกษตร รับตรงวิทยาการคอมฯ


 บันทึกโดย Admin  29 เม.ย. 2556

รับตรงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

รับตรงวิทยาการคอมพิวเตอร

ชื่อหลักสูตร  :
                วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                Bachelor of Science Program in Computer Science
จำนวนที่รับ  :                                             
รับสมัครผ่านระบบกลาง     จำนวน  40  คน
รับสมัครตรงที่โครงการฯ      จำนวน  50  คน

รับสมัครวันที่  :   9 – 11 พฤษภาคม 2556
Download  ใบสมัครได้ที่    www.cs.sci.ku.ac.th/compe

วิธีคัดเลือก  :
ใช้องค์ประกอบ GPAX, O-NET, GAT และ PAT  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

1. สมัครผ่านระบบกลาง (Admission)

องค์ประกอบ                                                   ร้อยละ
 

1.1 GPAX                                                          20
1.2 O-NET                                                        30
1.3 GAT                                                            10
1.4 PAT                                                            40
     - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)                  10
     - PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)                 30
 
2. สมัครตรงที่โครงการฯ

องค์ประกอบ                                                   ร้อยละ

2.1  O-NET                                                        10
2.2 GAT                                                             20
2.3 PAT                                                             70
    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)                    40
    - PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)                    30
*หมายเหตุ    ผลการสอบ GAT และ PAT (ครั้งที่ 2/2555 หรือ ครั้งที่ 1/2556 หรือ ครั้งที่ 2/2556)

สถานที่ติดต่อ  : 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
                ชั้น 1 อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (SMC)
                โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ) :
                0-2562-5444, 0-2562-5555  ต่อ  4335-4336  หรือ 0-2942-8485
                http://www.cs.sci.ku.ac.th/compe

ที่มา : Eduzones

ผู้เข้าชม : 2031