รวม >>>รับตรง<<< หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2556


 บันทึกโดย Admin  29 เม.ย. 2556

   หมดเขต 28 เม.ย.   

         >> โควตา รอบ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
   หมดเขต 30 เม.ย.   

         >> รับตรง รอบที่ 2 คระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับูรพา 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ  มหาวิทยาลับูรพา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่         >> รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> รับตรง การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

         >> รับตรง การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง เพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั


 

   หมดเขต  1 พ.ค.   

         >> รับตรง ครั้งที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่         >> รับตรง รอบที่ 2 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 
    หมดเขต  2 พ.ค.   

         >> โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEP/TEPE) รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
   หมดเขต  3 พ.ค.   

         >> โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   หมดเขต  7 พ.ค.   

         >> รับตรง รอบหลัง Admissions (เฉพาะคณะพยาบาลฯ/เภสัชฯ/เทคนิคฯ/กายภาพฯ/แพทย์แผนจีน/ สาธารณสุขฯ/วิทยาศาสตร์ฯ - วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
             Website การรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั   หมดเขต  8 พ.ค.   

         >> รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่   หมดเขต  9 พ.ค.   


         >> รับตรง โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่


        >> รับตรง รอบที่ 2 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             ดูรายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่
 
รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
 


        >> รับตรง วิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
             ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
   หมดเขต  10 พ.ค.   

         >> รับตรง ครั้งที่ 3 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> โครงการ iPEN-iEE สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง โครงการปริญาตรีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั         >> รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 

รวม #รับตรง หลังแอดมิชชั
   หมดเขต  11 พ.ค.   

         >> รับตรง ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่         >> โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
   หมดเขต  12 พ.ค.   

         >> โครงการปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับตรง ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> โครงการพิเศษ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


   หมดเขต  13 พ.ค.   

         >> โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


         >> รับตรง รอบที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
              ดูรายละเอียดและเข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 


   หมดเขต  14 พ.ค.   

         >> รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
              เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่         >> รับตรง รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
              ดูรายละเอียด คลิกที่นี่   หมดเขต  15 พ.ค.   

         >> รับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุ

ที่มา : Eduzones

ผู้เข้าชม : 2608