กำหนดการรับสมัคร สอวน. ชีววิทยา 2556


 บันทึกโดย Admin  10 ก.ค. 2556


กำหนดการสมัครสอบ >> download
ใบสมัครสอบ >>
download

การสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และมาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน (สอวน.)
รุ่นที่  14 ปีการศึกษา  2556
สาขาวิชาชีววิทยา  โรงเรียนเทพศิรินทร์

.....................
คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  4 – 6 ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม สอวน.ชีววิทยาค่ายที่ 2 ของศูนย์ สอวน.ชีววิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์

การสมัครสอบคัดเลือก
1.     รับใบสมัคร ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

2.     เอกสารหลักฐานในการสมัคร
          2.1   รูปถ่าย ขนาด 1”  (เครื่องแบบนักเรียน จำนวน  2 รูป  ติดลงในใบสมัคร)
          2.2   ค่าสมัคร คนละ  100  บาท

3.     สถานที่รับสมัคร  สำนักงานวิชาการ  โรงเรียนเทพศิรินทร์  ตึกเทิดพระเกียรติ  ชั้น 3
โดยนำส่งด้วยบุคลากรในโรงเรียนของท่าน หรือส่งใบสมัครที่โรงเรียน เครือข่ายของศูนย์สอวน.ชีววิทยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ หรือส่งธนาณัติ ในนาม นางสาวรุ้งลาวัลย์  เจริญรักษ์รัตนะ  สั่งจ่าย  ณ ปณ. ป้อมปราบศัตรูพ่าย เท่านั้น โทร.02 – 6215801 – 4 ต่อ 301, 302, 02 – 2239756

4. วันที่รับสมัคร         19 – 30  กรกฎาคม 2556

การสอบคัดเลือก
1. สถานที่สอบ         โรงเรียนเทพศิรินทร์  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ
2. วัน เวลา  ที่สอบ  วันอาทิตย์ที่ 8  กันยายน  2556 เวลา  9.00 –12.00  น.
3. เนื้อหาที่ใช้สอบ   
-  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต    -  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต          -  ระบบต่อมไร้ท่อ
-  การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน       -  วิวัฒนาการ
-  การรักษาดุลยภาพในร่างกาย     -  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  -  การรับรู้และการตอบสนอง                             
-  พฤติกรรมสัตว์                       -  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
-  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก                     
-  การสืบพันธุ์ของพืช                 -  การสังเคราะห์ด้วยแสง     -  การตอบสนองของพืช
-  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม        -  ยีนและโครโมโซม          -  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ           
-  ความหลากหลายทางชีวภาพ     -   ระบบนิเวศ                  -  ประชากร                                                     
-  มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม       

4. อุปกรณ์            
    1. บัตรประจำตัวสอบ  
    2.  ดินสอ 2 B  
    3.  ยางลบ   
    4.  ปากกา
5. ประกาศผลสอบ     
วันที่  20 กันยายน  2556  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  และทางอินเทอร์เน็ต  www.debsirin.ac.th

6. รายงานตัว
วันพุธที่  2 ตุลาคม  2556  เวลา 8.30 – 9.00 น.  รายงานตัว และปฐมนิเทศ  9.00 – 9.30  น.   ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์   มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรมสอวน.ชีววิทยา ของศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์  จำนวน 175  คน    มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมสาขาวิชาชีววิทยา  ค่าย ครั้งที่ 1 (วันที่  5 ตุลาคม – 25  ตุลาคม  2556) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม
2. นักเรียนที่เข้าค่ายครั้งที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรมค่าย ครั้งที่ 2  มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรม สาขาวิชาชีววิทยาครั้งที่ 2 (มี.ค. 2557)  จำนวน  60 คน  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม

โรงเรียนเครือข่ายของ  สอวน. สาขาชีววิทยา
1.     โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3.     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4.     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
5.     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6.     โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
7.     โรงเรียนเบญจมราชาลัย
8.     โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
9.     โรงเรียนหอวัง
10.   โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.   โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

ผู้เข้าชม : 9616