ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ อบรมเตรียมพร้อมสู่อาเซียน รุ่นที่1


 บันทึกโดย Admin  04 ส.ค. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม -27 สิงหาคม 2556
 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 พญาไท 

       สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดเน้นการดำเนินการงานปี 2556 ข้อ 8 เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 ตัวชี้ที่ 1.3 ว่าด้วย ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุด ระดับ 5 ไว้ว่า โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีมุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษา ร้อยละ 100 และจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ยพื้นฐานได้เห็นชอบและอนุมัติให้สถาบันบันภาษาอังกฤษ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ต่อไป

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม 2556 แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

        สำหรับคณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อการอบรม เช่น Greetings, Introducing yourself and other people, Talking about life events, Giving and asking for information, Telling and asking for directions, Asking for repetition, Simple questions and answers, Preparing welcome speech and expressing thanks, Presentation Skills(Talking about your school)


ที่มา : http://goo.gl/qReS91

ผู้เข้าชม : 1467