รายชื่อผู้สมัครสอบ สอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 / 2556


 บันทึกโดย Admin  04 ก.ย. 2556


1.ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้สอบ สนามสอบ ห้องสอบ ให้ถูกต้อง

2. ในกรณีที่บัตรประจำตัวผู้สอบหาย หรือไม่ได้รับ แต่มีชื่อตามประกาศ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน  

บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่มีรูปถ่ายที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ แสดงต่อกรรมการในห้องสอบ


ไฟล์รายชื่อ << download

ผู้เข้าชม : 3305