เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเก็บ(40คะแนน)รายวิชาฟิสิกส์ ม.6 ว30205 เพิ่มเติม


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

เกณฑ์ของคะแนนเก็บระหว่างภาค(40 คะแนน) ในรายวิชาฟิสิกส์ ว30205(เพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม.6(6/1-6/6)

1. พิจารณาจาการสอบย่อย(การสอบย่อยจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันหรือไม่ก็ได้และจำนวนครั้งของการสอบย่อยจะเท่ากันหรือไม่ก็ได้)ซึ่งผลการสอบย่อยของคะแนนจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาในช่วงเวลาที่เรียนของแต่ละบทเรียนของแต่ละห้องและของผู้สอนแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาให้ตรงกันหรือเท่ากันตลอดเวลา

2. พิจารณาจากผลงานที่นักเรียนที่ต้องทำส่ง ถูกต้องครบถ้วนอย่างสากล เช่นสัญลักษณ์และนิยามของปริมาณฟิสิกส์, หน่วยที่ใช้ของปริมาณฟิสิกส์, การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเชิงฟิสิกส์ ได้ทั้งรูปแบบ(อธิบาย)เป็นข้อความ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์(สมการหรือสูตร) พร้อมรูปกราฟ(ถ้ามี)ได้อย่างถูกต้อง

3. พิจารณาจากเงื่อนไขอื่นประกอบ เช่นความตั้งใจทำ ทำด้วยตนเองหรือไม่ มีความพยามที่จะทำ มีความอดทน อดกลั้นในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อปัญหาที่นักเรียนต้องแก้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผู้สอนแนะนำให้นักเรียนได้รับรู้ เรียนรู้ หรือตระหนักว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกเหนือจากองค์ความรู้ของวิชาฟิสิกส์

4. พิจารณาจากการตรงเวลาของการกำหนดให้ส่ง

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคะแนน(เก็บ)ดังกล่าว จะกำหนดเป็น กลุ่มคะแนน และช่องว่างระหว่างคะแนนแต่ละกลุ่มคะแนนดังนี้

1. แต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักคือ A, B, C, D ในแต่ละกลุ่มจะมีคะแนน(จริง) ต่างกัน 5 คะแนน

2. แต่ละกลุ่มจะมีช่องว่างระหว่างคะแนน(ความแตกต่างระหว่างคะแนน)1-2 คะแนน กำหนดสัญลักษณ์ของกลุ่มเป็นกลุ่ม A-,A, A+, B-, B, B+, C-, C, C+, D-, D, D+

3. ทุกกลุ่มที่พิจารณา เทียบกับคะแนนผู้ที่มีคะแนนจะอยู่ในกลุ่มต่ำหรือกลุ่มคะแนนสูง พิจารณาของแต่ละห้องเป็นสำคัญ(ให้ความสำคัญทุกห้อง(6/1-6/6)เท่าเทียมกัน)

ตัวอย่าง การพิจารณาคะแนนเก็บ(ครั้งสุดท้ายหลังการสอบปลายภาคเสร็จสิ้น) ดังนี้

1. ถ้าผู้มีคะแนนสูง 38 คะแนน(จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) จะอยู่กลุ่ม A- หรือ A หรือ A+

(กลุ่ม A+ จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 39 หรือ 40 และกลุ่ม A- จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 36 หรือ 37)

ทำนองเดียวกัน กลุ่ม B จะมีคะแนนน้อยกว่า กลุ่ม A อยู่ 5 คะแนน ดังนั้น กลุ่ม B จะมีคะแนน 33 คะแนน

(เทียบกับกลุ่ม A ที่มีคะแนนสูง 38 คะแนน)

กลุ่ม B+ จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง  34 หรือ 35 คะแนน ,กลุ่ม B- จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 31 หรือ 32 คะแนน

กลุ่ม C, D จะพิจาณาในทำนองเดียวกัน

----------------------------------------

ทั้งนี้การพิจาณาดังกล่าวอาจมีผลเปลี่ยนแปลงคะแนน(ที่ปรากฏ)จากการประกาศผลคะแนนระหว่างภาคไปแล้ว

และตระหนักว่าคะแนนเก็บที่แบ่งเป็นกลุ่มนี้ ไม่ผูกพั

กับระดับผลการเรียนที่จะประเมินการตัดเกรด (0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4)

เพราะคะแนนเก็บยังไม่ได้รวมคะแนนสอบกลางภาค(20 คะแนน), คะแนนสอบปลายภาค(30 คะแนน) และคะแนนคุณลักษณะ อ่าน คิดวิเคราะห์(10 คะแนน) รวม 60 คะแนน

โดยผลจากการตัดเกรดครั้งสุดท้าย(คะแนนรวม 100 คะแนน)จะเป็น ดังนี้

ผู้ที่ได้คะแนน

คะแนน =,> 80  เกรด 4

คะแนน 75-79 เกรด 3.5

คะแนน 70-74 เกรด 3

คะแนน 65-69 เกรด 2.5

คะแนน 60-64 เกรด 2

คะแนน 55-59 เกรด 1.5

คะแนน 50-54 เกรด 1

คะแนน < 50 เกรด 0

-------------------
www.sci-info-ds.com
14/09/2013

ที่มา : http://www.sci-info-ds.com

ผู้เข้าชม : 2259