โปรดเกล้าฯ พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี (ท.ศ.19-21) เป็น จเรตำรวจ (สบ๘)


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556ราชกิจจานุกเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๙๗ ง 
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

    มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๔๔ราย
ลำดับที่  ๓๘
พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี (ท.ศ.19-21) รองผู้บัญชาการ สำนักตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ (สบ ๘)

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป

   ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/097/1.PDF
ที่มา : http://www.debsirinalumni.org/

ผู้เข้าชม : 2521