รับตรง แพทย์ ODOD และผลิตแพทย์เพิ่มฯ ม.เชียงใหม่ 2557


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความร้วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน(ODOD) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา ลําพูน และ แม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี4ที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอตามพื้นที่และโควตาการรับ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม่นอยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน ตามหลักฐานทะเบียนบาน หรือบิดา
หรือมารดา ตองมีทะเบียนบานอยู่ในอําเภอนั้น ไม่นอยกว่า 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
 - เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี4ที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอตามพื้นที่และโควตาการรับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม่นอยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ

วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD, คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา (คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางInternet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ที่มา :  http://www.reg.cmu.ac.th/web2012/admission.php

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1764