รับตรง ปกติ จุฬาฯ 2557


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดดังนี้

1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
ครั้งที่ 1/2557 (สอบวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา) (สอบวันที่ 4 - 5  มกราคม 2557) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3. ผลคะแนนการทดสอบวิชา CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา)
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ โดยสามารถใช้ผลคะแนนการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร (เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น)

สาขาที่เปิดรับ
- คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน 40 คน
- คณะครุศาสตร์ รับจำนวน 225 คน
- คณะอักษรศาสตร์ รับจำนวน 270 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ รับจำนวน 90 คน
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับจำนวน 590 คน
- คณะนิติศาสตร์ รับจำนวน 200 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 770 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 477 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะแนน GAT,PAT ,7วิชาสามัญ , CU-Science (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)


ส่วนกำหนดการยังไม่ออกนะครับ
แต่ถ้ามีรายระเอียดเพิ่มเติมจะนำมา Update ให้ครับ


ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/normal-match.html

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1175