รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


 

จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage


คุณสมบัติทางการศึกษา
- กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่ม
 จังหวัดของภาคที่สมัคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 และสังคมฯ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู่สมัคร รวมทั้งบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ต้องมี
 ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต้อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ตามคําสั่งศาล) ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
 - สัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย
 - อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

กำหนดการ
รับสมัคร  2-30 กันยายน 2556
ประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบ 1-25 พฤศจิกายน 2556
สอบข้อเขียน 16 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  9 ธันวาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่  6-20 มกราคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27มกราคม 2557

ค่าสมัคร 700 บาท


ที่มา :  http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.html

สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1195