รับตรง โควตา ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2557


สาขาที่เปิดรับ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไทย
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติ
- ม.6,ปสช,ปวส. (ตามแต่ละสาขากำหนด รายรัเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX (ตามแต่ละสาขากำหนด รายรัเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.oreg2.rmutt.ac.th/notice/webpage/main57.asp

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1635