ให้ทุนจบม.6เรียนต่อป.ตรี ม. Nanzanเมืองนาโกยา ญี่ปุ่น


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา/นักเรียน เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1   สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

1.2   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557 (ของปีการศึกษา 2556) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4,ม.5,ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ย 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1.3   สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N 5 (4 เดิม)

 

2. หลักฐานการสมัคร

2.1   รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4x3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป

2.2   บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง

2.3   เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.4   เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

2.5   เอกสารรับรองจากสถานศึกษา

2.6   ใบรับรองแพทย์

2.7   ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสมาคมฯ ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส)

 

3. ประเภทของทุน

3.1   ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน, ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม ประมาณ  409,000 เยน,ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 30,000 เยน (หรือ 360,000 เยนต่อปี)

3.2   ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน, ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม ประมาณ  409,000 เยน, ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 50,000 เยน (หรือ 600,000 เยนต่อปี)

(มหาวิทยาลัย Nanzan จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมอบทุนประเภทใดให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

 

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

หลังยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครทั้งหมดแล้วจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุน และมีการนัดสอบสัมภาษณ์

 

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 ตุลาคม 2556

ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)

โทร. 02-357-1241-5   www.ojsat.or.th email : admin@ojsat.or.th

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1345