รามฯเปิดให้ทุนนศ.เรียนดี-ขัดสน-ทำกิจกรรม


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2556

UploadImage

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นทุนประเภทเรียนดีทุนละ 6,000 บาท ประเภทขัดสนทุนละ 5,000 บาท และประเภทกิจกรรมทุนละ 3,000 บาท 
 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนดังนี้
 
1. คุณสมบัติทั่วไป
 
1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี
 
2.1 มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค
ฤดูร้อน/2555
2.2 มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G (A) ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทขัดสน
 
3.1 มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงฤดูร้อน/2555
3.2 มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
 
4.1 เป็นกรรมการหรือสมาชิกของฝ่าย อ.ศ.ม.ร. ฝ่ายสภานักศึกษา ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกีฬา 
4.2 มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2555
4.3 ผู้มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ
4.4 เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้ กับมหาวิทยาลัย
4.5 เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์-2-

5. หลักฐานประกอบใบสมัคร
 
5.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้รับมอบหมาย
5.3 ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค ฤดูร้อน/2555
5.4รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2556
5.6 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย 1 ฉบับ(ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชี)
5.7 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา - มารดา
5.8 สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา - มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
5.9 ไปรษณียบัตร ระบุชื่อ - ที่อยู่ ปัจจุบันของนักศึกษา 1 ฉบับ

6. สถานที่รับสมัคร
 
6.1 นักศึกษาส่วนกลาง ผู้ประสงค์จะขอรับ
 
6.1.1 ทุนประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร 
(ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และเข้ารับการคัดเลือก/
สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ ตึกกิจกรรมชั้น 2 (ห้อง 207) นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์

6.1.2 ทุนประเภทขัดสน ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่คณะที่นักศึกษาสังกัดกำหนด นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
 
6.2 นักศึกษาส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์จะขอรับทุนประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดกำหนด นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 1264