ขอแสดงความยินดี กับนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯคนใหม่


 บันทึกโดย Admin  09 ต.ค 2556


ชื่อ – นามสกุลนายธนา ไชยประสิทธิ์


คุณวุฒิทางการศึกษา
 • เทพศิรินทร์ 14-16
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาการจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏจันทรเกษม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน)       วปรอ.388 • ตำแหน่ง

  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

  ประธานกรรมการบริษัท

  บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

  ประธานกรรมการบริษัท

  บจ. สยามกลาส อินดัสทรี

  ประธานกรรมการบริษัท

  บจ. ธนารมณ์

  รองประธานกรรมการบริหาร

  บจ.โอสถสภา

  กรรมการผู้จัดการ

  บจ.โอสถสภาประกันภัย

  สมาชิกสภาที่ปรึกษา
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  กรรมการ

  สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

  เหรัญญิกคณะกรรมการ

  โอลิมปิคแห่งประเทศไทย

  ประธานสมาคม

  สมาคมเทเบิลเทนนิสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  รองประธาน

  สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย

  ที่มา : http://ait-th.listedcompany.com/board_01_th.html

  ผู้เข้าชม : 1472