ประกาศผล ''คนเก่ง'' ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57


 บันทึกโดย Admin  13 พ.ย. 2556

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57!!!


ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ขั้นที่1 (สอบผ่านข้อเขียน)

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
รายละเอียด 
คณะทันตแพทยศาตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ดูทั้งหมด  http://admission.swu.ac.th/

ที่มา : http://www.enn.co.th/

ผู้เข้าชม : 1551