สทศ.ให้โอกาสนักเรียน พลาดสอบ O-NET เพราะเหตุสุดวิสัย


 บันทึกโดย Admin  18 ก.พ. 2557

สทศ.รับสมัครสอบ O-Net ม.6 รอบพิเศษ 17-24 ก.พ.สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-Net ม.6 กรณีพิเศษ วันที่ 17-24 ก.พ.นี้ พร้อมแสดงหลักฐานเหตุไม่ได้เข้าสอบตามกำหนด
       

        วันนี้ (17 ก.พ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศ สทศ.เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีเหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา และเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา- มารดา แล้วทำ ให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้ นักเรียน ไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 17-24 ก.พ.นี้ กำหนดสอบ วันที่ 5-6 มี.ค.2557 ประกาศผล วันที่ 31 มี.ค.2557 ในสถานที่สอบ สนามสอบที่ทาง สทศ.10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา ชลบุรี ลพบุรี และราชบุรี
       
        สำหรับคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครนั้น ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบ O-Net ในวันที่ 15-16 ก.พ.ที่ผ่านมา และเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่ โรงเรียนไม่ได้ ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจาก โรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง โดยนักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS เท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ชุดวิชาละ 100 บาท และหากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นายภาคภูมิ ภู่มณี (เจ้าหน้าที่การเงิน) ไปรษณีย์ ราชเทวี ทั้งนี้ การสมัครทั้ง 2 กรณี นักเรียนจะต้องยื่นเอกสาร ใบคำร้องขอสอบ O-Net รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ และหลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้


ที่มา : http://www.manager.co.th/

ผู้เข้าชม : 2853