จาตุรนต์ ยืนยันปรับรับตรงปี 58 สอบเดือนกุมภา


 บันทึกโดย Admin  02 เม.ย. 2557


          
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า "ในกรณีรับตรงปีการศึกษา 2558 ยังคงมีอยู่ แต่อาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ได้ประสานงานให้ สกอ. ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ หากมหาวิทยาลัยไหนยังไม่ได้ดำเนินการรับตรงนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2558ห้ไปจัดสอบหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาแล้ว นั้นคือประมาณ ก.พ.58 เป็นต้นไป แต่หากมหาวิทยาลัยไหนดำเนินการรับนักศึกษาไปแล้ว ก็ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น กลับมาว่ามีเหตุใดที่เลือกที่จะรับตรงโดยการจัดสอบเอง"

           ทางรัฐมนตรีศึกษาธิการ ได้เปิดเผยต่อว่า.. ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการรับตรงปี 2558 ก็ขอความร่วมมือให้ใช้ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่าน Clearing House มากขึ้น และให้มีการจัดสอบหลังจากเด็กเรียนจบการศึกษาแล้ว เพื่อเด็กจะได้ไม่ทิ้งห้องเรียน ส่วนในอนาคตได้มอบหมายให้ทาง สทศ. , สกอ. และ สพฐ. ร่วมพิจารณาระบบการจัดสอบต่างๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบคัดเลือกที่เหมาะสม จากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งออกแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเป็นข้อสรุปร่วมกันต่อไป ซึ่งหากจะประกาศใช้เต็มระบบ จะต้องประกาศใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียนที่เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว"

ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 1292