โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว...


 บันทึกโดย Admin  10 เม.ย. 2557

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย ในรูปแบบ การ์ตูน แอนิเมชั่นกติกาในการแข่งขัน

การส่งผลงาน การ์ตูน แอนิเมชั่น เข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีกติกาการประกวด ดังนี้
1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
2. ผู้ประกวดสามารถส่งประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฏหมาย และองค์ประกอบภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. เนื้อหา "ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนนิยมชมชอบในความซื่อสัตย์สุจริต หรือยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในสังคม เกลียดชังและต่อต้านการทุจริต หรือกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม"
5. การตัดสินให้แอนิเมชั่นได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะอุทธรณ์ การตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

เกณฑ์การตัดสินผลงาน (100 คะแนน)
1. ความถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ของเนื้อหา(Content) ตรงตามที่กำหนดให้ 30 คะแนน
2. เทคนิคการสร้างภาพ การลำดับภาพ และการสื่อสารความเข้าใจด้วยภาพ (Visual Communication) 20 คะแนน
3. การออกแบบตัวละคร ฉาก เสียง และการกำกับศิลป์ (Art Direction) 20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความแปลกใหม่ เอกลักษณ์ น่าสนใจ 20 คะแนน
5. ความสมบูรณ์โดยภาพรวมของผลงาน (Overall Animation) 10 คะแนน

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
1. ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
    - รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศฯ และเงินรางวัล 50,000 บาท
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศฯ และเงินรางวัล 40,000 บาท
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศฯ และเงินรางวัล 30,000 บาท
    - รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ และเงินรางวัล ๆ 10,000 บาท
2. ระดับประชาชนทั่วไป
    - รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศฯ และเงินรางวัล 80,000 บาท
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศฯ และเงินรางวัล 50,000 บาท
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศฯ และเงินรางวัล 30,000 บาท
    - รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ และเงินรางวัล ๆ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4912 ในวัน-เวลาราชการ
ตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th

ที่มา : www.nacc.go.th

ผู้เข้าชม : 1870