กรมอุตุนิยม เปิดรับสมัครนักเรียน


 บันทึกโดย Admin  30 เม.ย. 2557

กรมอุตุนิยมวิทยารับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 

จำนวน 40 อัตรา (เรียนจบบรรจุ)

รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557 


ด้วยกรมอุตุนิยมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล( ((ชาย-หญิง) จำนวน 40 คนซึ่งได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักเรียนอุตุนิยมวิทยาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 40 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเป็นชายหรือหญิงอายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ)มีร่างกายสมบูรณ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551*โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

กำหนดการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557 

โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น 

 

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องวงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบแข่งขันฯโดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ มาที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัน เวลา และสถานที่สอบ 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/

 

ข้อมูลการติดต่อ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : (662) 399-4566 , (662) 399-4568-74

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร

ที่มา : http://www.kruwandee.com/

ผู้เข้าชม : 2174