11หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน / 15 มหา'ลัย ถูกร้องเรียน


 บันทึกโดย Admin  07 พ.ค. 2557


ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางและวิธีการในติดตามตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยจะเข้าไปติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยเสนอมาหรือไม่ จำนวน 35 แห่ง เบื้องต้นจะลงไปตรวจสอบสถาบันที่เปลี่ยนประเภทมาเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เกิน 10 ปี และได้รับการร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยตาปี
และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และส่วนที่เหลืออีก 20 แห่งจะดำเนินการในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับ 16 แห่งแรกที่ สกอ. จะเข้าไปตรวจสอบ หากพบว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพจริง ตามที่ถูกร้องเรียน มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอแผนปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี หากยังไม่ได้คุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด ก็ต้องให้งดรับนักศึกษาทันที หรือเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ หรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

       
        “การดำเนินการครั้งนี้เป็นการติดตามตรวจสอบเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพจริง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ โดยจะพิจารณาข้อมูลตามแผนดำเนินงานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เสนอขอไว้ ในตอนขอเปลี่ยนประเภทสถาบัน ที่จะปรากฏในข้อกำหนดของสถาบันนั้นๆ อาทิ ข้อมูลการจัดการศึกษามีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามนั้นมหาวิทยาลัยก็ต้องจัดทำแผนเสนอขอปรับปรุงมายัง สกอ.”เลขาธิการ กล่าว
       
        ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นชอบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2557 จำนวน 5 สถาบัน 6 ศูนย์ 15 หลักสูตร ซึ่งมีผลการตรวจประเมิน คือ ระดับผ่าน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ อาคารรัชภาคย์ (นครศรีธรรมราช) ปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.)
       
        นอกจากนี้ มีหลักสูตรที่ประเมิน ไม่ผ่าน จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.สมุทรสาคร
2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริหารนานาชาติ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ มม.
4. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารรัชภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.นครศรีธรรมราช
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต อาคารรัชภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.นครศรีธรรมราช
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.สกลนคร
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.)
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์องค์การบริหารส่วนจ.อุดรธานี มรภ.สส.
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ศูนย์องค์การบริหารส่วนจ.อุดรธานี มรภ.สส.
10. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มรภ.สส.
11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มรภ.สส.

       
        ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรที่ สกอ. ไม่รับทราบ เท่ากับว่าจะต้องงดรับนักศึกษาในเทอม 1/2557 นี้ทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน โดย สกอ. จะนำรายชื่อหลักสูตรที่ไม่รับทราบแจ้งให้นักศึกษารับทราบทางเว็บไซต์ของ สกอ. เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครเข้าเรียนด้วย

ที่มา  PAIDOO.NET


ผู้เข้าชม : 15333