รวมค่าใช้จ่ายสมัครสอบตรง-แอดมิชชัน' 58


 บันทึกโดย Admin  24 ก.ย. 2557แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

  • ค่าสมัครสอบรายวิชา เช่น GAT PAT 
  • ค่าสมัครสอบตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย
  • ค่าสมัครสอบแอดมิชชั่น 

    แต่ละที่จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันบ้าง ไปดูกัน

ค่าสมัครสอบวิชาต่างๆ
            - สอบ GAT PAT 13 วิชา วิชาละ 140 บาท (เลือกสอบตามที่คณะกำหนด)
            - สอบ 7 วิชาสามัญ มี 7 วิชาวิชาละ 
100 บาท (เลือกสอบตามที่คณะกำหนด)
            - สอบ O-NET 
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ค่าสมัครสอบตรง
            - สอบตรง มศว ทั่วประเทศ คนละ 600 บาท
            - รับตรง กสพท. ทั่วประเทศ คนละ 
700 บาท
            - รับตรง ธรรมศาสตร์ ทั่วประเทศ คนละ 
400-500 บาท
            - รับตรง ม.บูรพา ทั่วประเทศ คนละ 
500 บาท
            - รับตรง จุฬาฯ ทั่วประเทศ คนละ 
350 บาท
            - รับตรง ส.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คนละ 
500 บาท
            - รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ทั่วประเทศ คนละ 
600 บาท
            - รับตรง มรภ.สวนดุสิต ทั่วประเทศ คนละ 
300 บาท
            - โควตา ม.ศิลปากร คนละ 
350 บาท
            - รับตรง ม.อุบลราชธานี ทั่วประเทศ คนละ
 300-500 บาท
            - รับตรง ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คนละ 
500 บาท


ค่าสมัครสอบตรง คณะสายแพทย์, ทันตแพทย์และเภสัชฯ
            - ค่าสมัครสอบ กสพท. คนละ 700 บาท
            - ค่าสมัคสอบ 7 วิชาสามัญ 
700 บาท
            - รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ค่าสมัคร 
500 บาท
            - รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ค่าสมัคร 
700 บาท
            - ม.มหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท (แพทย์, ทันตะฯ) 
700 บาท
            - รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ค่าสมัคร
 1,000 บาท
            - รับตรง คณะทันตะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ค่าสมัคร 
1,000 บาท
            - รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
                       โครงการ MDX  ค่าสมัคร 
1,200 บาท
                       โครงการ MD02  ค่าสมัคร 
1,000 บาท
                       โครงการ CPIRD (MD03,MD04,MD05,MD11) ค่าสมัคร 
1,000 บาท
            - คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ค่าสมัคร 
500 บาท


ค่าสมัครสอบตรง คณะสายอื่นๆ
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ค่าสมัคร 500 บาท
            - คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ค่าสมัคร 
300 บาท
            - คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ค่าสมัคร 
300 บาท
            - ดุริยางคศิลป์ ม.ศิลปากร ค่าใบสมัคร 350 บาทค่าสมัครสอบ 
1,500 บาท
            - คณะมนุษยศาสตร์ (ดนตรี) ม.เกษตรศาสตร์ ค่าสมัคร 
600 บาท
            - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ค่าสมัคร 
1,000 บาท
            - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ค่าสมัคร 
2,000 บาท
            - รับตรง ม.ขอนแก่น
              ค่าสมัครสอบ 5 วิชาแรกเหมาจ่าย
 500 บาท วิชาต่อไปวิชาละ 50 บาท
            - โควตา ม.เชียงใหม่ ทุกโครงการ/ทุกคณะ/ทุกสาขา ค่าสมัคร 
200 บาท


ค่าสมัครสอบแอดมิชชั่น
            - ค่าระเบียบการแอดมิชชั่น เล่มละ 100 บาท
            - ค่าสมัครแอดมิชชั่น 4 อันดับ อันดับแรก 
100 บาท อันดับต่อไปอันดับละ 50 บาท


ที่มา : เด็กดี.คอม

ผู้เข้าชม : 3315