โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก


 บันทึกโดย Admin  06 ส.ค. 2557โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2557สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทช้างเผือก
1. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง
2. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัล ๆ ละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบภาควิชาการและค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบสอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)
4. ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทำการสอบภาควิชาการ โดยเน้นการตรวจเฉพาะร่างกายที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี, ยาเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทา Lasik มาก่อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
5. สามารถสมัครเข้ารับคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พักและอาหาร ระหว่างเข้ารับคำแนะนำ ฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทสมทบ
ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

การรับสมัคร (รับสมัครที่หน่วยสอบเท่านั้น) มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.1 -ม.2) ของปีการศึกษา 2556 ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.2 อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2544
1.3 ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 
2. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเงิน 250.-บาท (จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.1 -ม.2) ของปีการศึกษา 2556 ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.2 นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 -ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.3 คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 1.2 และ 1.3
 
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ตามประเภทที่สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้
 
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศ และหน่วยกองบินต่างๆ ของ ทอ.ทั่วประเทศ
กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น.
ผู้สมัครสอบต้องเตรียมดินสอดำชนิด 2Bและยางลบในการสอบ
การแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)
การปฏิบัติในการสอบ ให้ปฏิบัติตามที่ เจ้าหน้าที่คุมสอบแจ้งให้ทราบ อย่างเคร่งครัด
 
วิชาที่สอบ มีคะแนนเต็ม 700 คะแนน ประกอบด้วย
-วิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 220 คะแนน)
-คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 220 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
-ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 160 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
-ภาษาไทยและสังคมศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยจะติดประกาศไว้ที่สถานที่รับสมัครทุกหน่วยสอบ
ทาง Internet ที่ www.rtafa.ac.th และ www.rtaf.mi.th

หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนกองทัพอากาศ) จะต้องสมัครและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 534 3624 -7, 02 – 534 4487 และ 02 – 534 – 4489
ผู้เข้าชม : 2250