แค่สอบสัมภาษณ์ก็เข้าเรียน มหา'ลัยได้


 บันทึกโดย Admin  16 ก.ย. 2557


รวมรับตรง '58 ที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
ไม่ต้องยื่นคะแนน GAT PAT หรือ O-NET

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลนคร)

 >> โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือ ปวช. หรือเรียนจบแล้ว
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 2,180 ที่นั่ง
          - สมัคร 1 ก.ค. - 28 ธ.ค. 57 (ยกเว้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครถึง 31 ต.ค.)
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 >> รับตรงทั่วประเทศ (4 รอบ)
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือเรียนจบ ม.6 แล้ว
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 1,555 ที่นั่ง
          - สมัคร 25 ก.ค. 57 - 8 มิ.ย. 58 (แบ่งเป็น 4 รอบ)  
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

  >>โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ (2 รอบ)
          - เรียนอยู่ ม.6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 1,860 ที่นั่ง
          - สมัคร 25 ก.ค.  - 8 ธ.ค. 57 (แบ่งเป็น 2 รอบ)  
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

>> โควตานักกีฬา
          - เรียนอยู่ ม.6 มีความสามารถทางด้านกีฬา
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 118 ที่นั่ง
          - สมัคร 8 ส.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

>> โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา
          - เรียนอยู่ ม.6 มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา
          - GPAX เริ่มที่ 2.00
          - รับทั้งหมด 112 ที่นั่ง
          - สมัคร 26 ส.ค. 57 - 30 มี.ค. 58
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


 
มหาวิทยาลัยพะเยา

 >> โครงการนักเรียนเรียนดี
          - เรียนอยู่ ม.6 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน
            และ พะเยา
          - GPAX เริ่มที่ 2.25
          - รับทั้งหมด 4,528 ที่นั่ง
          - สมัคร 6 - 22 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 >> รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          - เรียนอยู่ ม.6 ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
          - สมัคร 22 ก.ค. - 7 พ.ย. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPA)
          - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
          - (หรือ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
            ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
          - สอบสัมภาษณ์

>> รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          - เรียนอยู่ ม.6 ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
          - สมัคร 22 ก.ค. - 30 ม.ค. 58
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPA)
          - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
          - (หรือ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
             ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
          - สอบสัมภาษณ์


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 >> โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์
          - เรียนอยู่ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          - GPAX เริ่มที่ 2.75
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 (บางสาขา)
          - GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50 (บางสาขา)
          - รับทั้งหมด 144 ที่นั่ง
          - สมัคร 8 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 >> โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
          - เรียนอยู่ ปวช.
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 265 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - รับทั้งหมด 60 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          - เรียนอยู่ ม.6  สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
          - โควตาเรียนดี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - โควตาพื้นที่ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 240 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช.
          - โควตาเรียนดี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - โควตาพื้นที่ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 540 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการโควตาเรียนดี 
คลิก
          - ระเบียบการโควตาพื้นที่ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช.
          - โควตาเรียนดี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - รับทั้งหมด 290 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการโควตาเรียนดี 
คลิก
          - ระเบียบการโควตาพื้นที่ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์

  >> โควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
          - เรียนอยู่ ม.6  หรือ ปวช.
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
          - รับทั้งหมด 480 ที่นั่ง
          - สมัคร 29 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
          - ระเบียบการโควตาเรียนดี 
คลิก
          - ระเบียบการโควตาพื้นที่ คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX, GPA)
          - สอบสัมภาษณ์


 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 >> รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือ เรียนจบ ม.6 แล้ว
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
          - รับทั้งหมด 420 ที่นั่ง
          - สมัคร 4 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 >> โควตาพิเศษ คณะบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
          - เรียนอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
          - รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง
          - สมัคร 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 57
          - ระเบียบการ 
คลิก
       วิธีการคัดเลือก
          - คุณสมบัติทางการเรียน (GPAX)
          - สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
             * วัดด้านบุคคลิคภาพ
             * เจตคติต่อสาขาวิชา
             * ความสามารถในการสื่อสาร
             * ความสามารถในการสรุปประเด็น
             * ความรู้ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจและการเมือง)

>> โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์แ

ที่มา : http://www.dek-d.com/

ผู้เข้าชม : 2387