ประกาศจากศูนย์สอวน.ชีววิทยา สำหรับนักเรียนที่เคยเข้าค่าย 1 ปี 2556


 บันทึกโดย Admin  13 พ.ย. 2557

ประกาศจากศูนย์สอวน.ชีววิทยา

โรงเรียนเทพศิรินทร์นักเรียนที่เคยเข้าค่ายอบรม สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2556
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายที่ 2
และมีความประสงค์จะเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2557ให้นักเรียนมาสอบใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฎ ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน
-สำเนาเกียรติบัตร ค่ายที่ 1 ปี 2556 (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว)


ผู้เข้าชม : 2434