คำขวัญวันเด็ก'58 จากนายกรัฐมนตรี


 บันทึกโดย Admin  08 ม.ค. 2558พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"


สารนายกรัฐมนตรี สาร รมว.ศธ. 
เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2558

ส่วนงานวันเด็กแห่งชาตินั้น จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปีคำขวัญวันเด็ก จากอดีตถึงปัจจุบัน


จอมพล ป. พิบูลสงคราม

2499 “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

 

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2502 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า”
2503 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด”
2504 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย”
2505 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด”
2506 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด”

จอมพลถนอม กิตติขจร

2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2508 “เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี”
2509 “เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี”
2510 “อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย”
2511 “ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง”
2512 “รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ”
2513 “เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส”
2514 “ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ”
2515 “เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ”
2516 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ”
 

สัญญา ธรรมศักดิ์

2517 “สามัคคีคือพลัง”
2518 “เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี”
 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

2519 “เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้”

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

2520 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย”

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

2521 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง”
2522 “เด็กไทยคือหัวใจของชาติ”
2523 “อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย”
 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2524 “เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม”
2525 “ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย”
2526 “รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม”
2527 “รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา”
2528 “สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
2529 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
2530 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
2531 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

2532 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
2533 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
2534 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา”
 

อานันท์ ปันยารชุน

2535 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม”

ชวน หลีกภัย

2536 “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
2537 “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
2538 “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
 

บรรหาร ศิลปอาชา

2539 “มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด”

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

2540 “รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”

ชวน หลีกภัย

2541 “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
2542 “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
2543 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”
2544 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”
 

พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

2545 “เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส”
2546 “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
2547 “รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน”
2548 “เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด”
2549 “อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด”
 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

2550 “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”
2551 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2552 “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี”
2553 “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”
2554 “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”
 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2555 “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”
2556 "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำไทยสู่อาเซียน"
2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”


 

 


 

ที่มา : http://www.kapook.com/

ผู้เข้าชม : 2416