เตรียมทีมให้พร้อม!! ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็น ''กนร.ปีการศึกษา 2558''


 บันทึกโดย Admin  11 ธ.ค. 2557

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงสมัครรับการเลือกตั้ง 

- คุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน
(1) ศึกษาอยู่ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
(2) เป็นผู้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
(3) เป็นผู้สละเวลา และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(4) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
(5) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
(6) เป็นหัวหน้าพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
- คุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารนักเรียน
(1) เป็นผู้สละเวลา และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(2) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
(3) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
(4) เป็นสมาชิกพรรคเพียงพรรคเดียวที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
- ตำแหน่งกรรมการกลางต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 คน
- เป็นนักเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทพศิรินทร์

2. ใบสมัคร

- กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ครบถ้วนถูกต้อง และไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัครหลังจากได้หมายเลขประจำพรรคผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง
- ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือน) หน้าตรง ชุดนักเรียนตามระเบียบสถานศึกษา แสดงเลขประจำตัว และสัญลักษญ์แสดงระดับชั้นชัดเจน
- ใบสมัครที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยหัวหน้าพรรค 1 คน รองหัวหน้าพรรค 2 คน และสมาชิคพรรคอีกไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 22 คน ชื่อพรรคผู้ลงสมัคร และครูที่ปรึกษาพรรค ไม่เกิน 3 คน โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง จึงจะได้รับหมายเลขประจำพรรคผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง การประทับตรา และการ ลงชื่อของผู้รับสมัครลงในใบสมัคร
- หากมีการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในใบสมัครเป็นเท็จจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที

3. การแจก และยื่นใบสมัคร 

- ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ในวันที่ 11 12 และ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น. - 07.30 น. , 13.00 น. – 13.30 น. และ 15.30 น. – 16.50 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการบริหารนักเรียน ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 16.50 น. โดยถือเอาสัญญาณบอกเวลาของโรงเรียนเป็นสำคัญ
- หัวหน้าพรรคต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมลงชื่อต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ที่รับสมัคร ณ สำนักงานคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
- หากยื่นใบสมัครแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัครจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และต้องส่งใบสมัครใหม่ที่ถูกต้องภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการลงสมัครติดตามข่าวสาร

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ได้ที่

เพจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่มา : https://www.facebook.com/DSSC.Election

ผู้เข้าชม : 2243