รางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ICT Challenge 2015
ผู้ได้รับรางวัล : 1.นายณัชพล แช่จึง ม.6/7 2.นายพชร ศรียอดเวียง ม.5/5 3.นายณัฐภัทร โอภาศชาติ ม.4/1
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ICT Challenge 2015

Page      | 1 |