การรถไฟฯขอใช้สถานที่เพื่อจัดสอบบรรจุ
กิจกรรมของวันที่ 28 ก.ค. 2556 08:00 - 17:00