วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้านิภานภดล
กิจกรรมของวันที่ 29 ม.ค. 2557 13:00 - 13:00

29 มกราคม 2478 วันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ของรัชกาลที่ 5