ตรวจสุขภาพครูประจำปี
กิจกรรมของวันที่ 23 ก.พ. 2558 08:00 - 11:30

ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรโดยแพทย์ ตรวจสุขภาพสตรีที่โรงพยาบาลจุฬาฯ